W6NW - Gordon G. Girton W6NW

Gordon G. Girton
Sunnyvale, CA

QCWA # 15609

January 23, 2015