W4TFF - Osvaldo Pla W4TFF

Osvaldo Pla
Key Largo, FL

QCWA # 38092
Chapter 147
First Call: KB4TFF issued in 1986

W4TFF - Osvaldo Pla

October 14, 2019