WB2AIV - William F. 'Bill' Klepser WB2AIV

William F. 'Bill' Klepser
Snyder, NY

QCWA # 32811
Chapter 65

November 4, 2014