K4IDC - 1989
K4IDC - Mark J. Devaney
Treasurer 1968 - 1977

Mark J. Devaney
Mamaronsok, NY

QCWA # 4802